ADVOKATHJØRNET


Advokathjørnet, Klosterbanken 1, 4200 Slagelse. CVR-nr. 15227443
Telefon: 40404078 - E-mail: mail@advokathj.dk
Telefax: 58531853


Advokathjørnet er en enkeltmandsvirksomhed
med advokat Roger Kopp Pedersen som indehaver siden 1991.
Advokatvirksomheden blev etableret 1955.

billeder/vinter.jpg 

 

Advokater:

Advokat Roger Kopp Pedersen, e-mail: rkp@advokathj.dk
Møderet for Højesteret, beneficeret advokat, autoriseret bobestyrer og antaget af Statsforvaltningen som fast værge.

Medarbejder:

Anette Sømark, e-mail: as@advokathj.dk

 
I henhold til vedtægter for Advokatsamfundet skal oplyses, at Advokat Roger Kopp Pedersen (H),


  1. er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,

  2. er medlem af Advokatsamfundet,

  3. har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokat virksomheden udøves,

  4. at Advokathjørnet er forsikret og garantidækket via Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup,

  5. at Advokathjørnet har klientbankkonti i Danske Bank. I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker et indskud op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dæknings-maksimummet gælder det samlede indskud for indskydere, selvom pengene står på forskellige konti, herunder indskyderes midler på klientkonti egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvor indskud dækkes op til 10 million euro, såfremt den faste ejendom har været anvendt til et ikke erhvervsmæssigt formål. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

  6. Advokathjørnet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette er aftalt med klienten.

  7. Advokater hos Advokathjørnet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

  8. I tilfælde af tvist om salær opkrævet af Advokathjørnet, kan klienten klage over salærets stør-relse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K., www.advokatnaevnet.dk
 


Politik for håndtering af persondata / GDPR implementering